کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری

کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری به منظور پیشگیری از عملیات های ساختمانی غیر مجاز که بیرون از محدوده تصویب شده شهر ها است، تشکیل می شود. این کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت مسکن، قوه قضاییه و وزارت کشور است. گفتنی است این کمیسیون در استانداری ها برقرار می گردد.

کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری می تواند در صورت تخلف، دستور به خراب کردن بنا یا پرداخت جریمه نماید. این جریمه می تواند معادل ۵۰% تا ۷۰% قیمت اعیانی ملک باشد. ما در مقاله ی زیر به بررسی کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری، موارد و نحوه رسیدگی و صلاحیت می پردازیم.

ماده ۹۹ شهرداری

به منظور بررسی کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری، موارد و نحوه رسیدگی و صلاحیت بایستی ابتدا به بررسی ماده ی ۹۹ بپردازیم.

طبق  این ماده شهرداری ها موظف هستند در رابطه با حریم شهر موارد زیر را انجام دهند:

  • شهرداری ها بایستی محدوده حریم شهر و نقشه جامع شهرسازی را معین نمایند که البته این کار بایستی با توجه به گسترش و توسعه احتمالی شهر باشد.
  • طبق این ماده شهرداری ها بایستی برای تمامی اقدامات عمرانی مثل خیابان کشی، قطعه بندی، تفکیک اراضی، ایجاد ساختمان و باغ، ایجاد کارخانه و کارگاه و حفظ بهداشت عمومی با عنایت به نقشه ی عمرانی شهر مقرراتی تهیه نمایند.

تبصره ی ۱: تغییر حدود شهرها از نظر اجرای قانون اصلاحات ارضی تاثیری نخواهد گذاشت.

تبصره ی ۲: عوارضی که در نتیجه ی عقد این قراردادها حاصل می گردد، همگی به شهرداری های محلی که در آن قرارداد اجرا شده است، پرداخت می گردد.

تبصره ی ۳: طبق قانون هزینه های عمران و نوسازی نسخ شده است.

  • با هدف محفوظ ماندن بافت فرهنگی و سیاسی و اجتماعی شهر تهران و همچنین شهرستان های ورامین، کرج، شهریار، بخش های تابعه ی ری، شمیرانات دولت بایستی ظرف مدت ۳ ماه برای اصلاح حریم شهرهای تهران، ورامین، کرجف شهریار و بخش های تابعه ی شهر ری و شمیرانات طبق قانون تقسیمات کشوری اقدام نماید.

هزینه های حاصل شده از این بند از محل در آمدی تبصره ی ۲ تامین خواهد شد.

در هنگام اجرای این قانون، مناطقی که از حریم این شهرداری ها جدا گردند، چنانچه در محدوده ی استحفاظی و قانونی شهر دیگری قرار بگیرند، عوارض متعلقه توسط شهرداری مربوطه اخذ خواهد شد. والا توسط بخشداری مربوطه اخذ شده و سپس به حساب خزانه فرستاده می شود.

کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری به منظور رسیدگی به تخلفات ماده ی ۹۹ می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.