آقای مسعود شیخ زاده بعنوان رئیس شورای شهر آشار انتخاب شدند.

در جلسه ۱۱ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱ خرداد ۱۳۹۹ که در محل دفتر شورای اسلامی شهر آشار با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید جناب آقای مسعود شیخ زاده با بالاترین آرا بعنوان رئیس شورای اسلامی شهر و آقای عبدالرزاق کریم زایی با سمت نایب رئیس منصوب شدند.

بیشتر بخوانید