شهردار: مسئولان مقصرند!

گروه اجتماعی روزنامه اعتماد در یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ ،۲۷ جمادیاالول ۱۴۴۰ ،۳ فوریه ۲۰۱۹ ،سال شانزدهم، شماره ۴، مصاحبه زیر را در خصوص دلایل توسعه نیافتگی استان سیستان و بلوچستان در صفحه ۹ منتشر کرد:

آشار یکی از شهرهای سیستان و بلوچستان است. » آشار « در شهرستان مهرستان واقع است. با او درباره استان سیستان و بلوچستان و توسعه نیافتگی این استان گفتوگو کردیم. رحیم صلاح زهی که پیشتر شهردار بمپور و در دوره سوم شوراها عضو شورای شهر بمپور بوده، نقش کمرنگ مردم این استان در تصمیمات کشوری را از علل رشد کم این استان دانست. او میگوید: هنگامی که خود این مردم نتوانند سمتهای دولتی داشته باشند و برای استان تصمیم بگیرند، کسانی این مسوولیت را برعهده میگیرند که ممکن است شناخت کافی و مطلوبی از سیستان و بلوچستان نداشته باشند. صلاح زهی مهمترین عامل توسعه نیافتگی استان سیستان و بلوچستان را آموزش ضعیف مطرح کرد.

  • دلیل توسعه نیافتگی سیستان و بلوچستان در یک جمله چه بوده است؟
  • در یک کلمه عدم آموزش مهمترین عامل بوده است.
  • در این توسعهنیافتگی مردم بیشتر سهیم بودهاند یا مسووالن؟
  • بیشتر مسئولان سهیم بوده اند. ولی فرآیند توسعه در هر کشور نیازمند تعامل دوجانبه مردم و مسووالن است و این بعد مسافتی که این استان با مرکز کشور دارد، برنامه ریزیها و تصمیم گیریها بیشتر در مرکز گرفته میشود. بر همین مبنا من دولت و مسووالن را مقصر میدانم. فرهنگ و مذهب مردم منطقه ما در مدیریتها کمتر دخالت شدهاند و به همین دلیل تصمیمگیری برای این استان هم کمتر از همیشه بوده است. مثال میزنم؛ زمانی که بحث وامهای خوداشتغالی مطرح بود، کمترین آمار جذب وامهای خوداشتغالزایی مربوط به استان سیستان و بلوچستان بود. به علت مسائل مذهبی مردم تمایل دارند که از بانکهای اسلامی قرض کنند تا بانکهایی که شائبه ربوی در آنها وجود داشته باشد.
  • آیا این عدم توجه مسئولان عامدانه بوده است؟
  • خیر، عامدانه نبوده است. این استان یک استان پهناور است که بخش زیادی از این استان در پاکستان و افغانستان است. به همین دلیل در طول تاریخ مهاجرتهای این مردم به سمت شمال، غرب و جنوب بوده است. همین حاال کمترین جمعیت اقلیت قومی مربوط به اقلیت قومی بلوچ است. اما در کشوری مثل عمان در حدود پنجاه درصد مردم عمان بلوچ هستند. به همین دلیل کشوری مثل عمان به بلوچها بها داده شده است و به آنها پستهای سیاسی دادهاند و از لحاظ اقتصادی و سیاسی رشد کردهاند. مهاجرتهای این مردم به سمت مرکز کشور کمتر بوده و به همین دلیل است که در بسیاری از امور مشارکت کمتری داشتهاند. به عنوان مثال شما در نهضت مشروطه فردی از سیستان و بلوچستان را نمیبینید. اگر هم فردی وجود داشته است من اطلاعی ندارم. در حال حاضر هم مردمانی از این استان در امور کشوردخالتی ندارند.
  • به نظر شما دلیل توسعه نیافتگی این استان میتواند مربوط به اقتصاد و صنعت نامطلوب باشد یا زیرساختهای فرهنگی دچار مشکل بوده است؟
  • به دلیل زیرساختهای علوم انسانی بوده است. من در همان ابتدا هم مهمترین عامل توسعه نیافتگی را عدم آموزش بیان کردم و به نظر من اگر آموزش مطلوب بود، مردم هم مشارکت بیشتری داشتند و این استان هم توسعه یافتهتر میبود. این آموزش مختص دولتهاست و باید این وظیفه را انجام دهند.

منبع: روزنامه اعتماد (دانلود)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.